Pangasinan news: Filipinas agni akaparaan ed pangusar na nuklear – Mayor Braganza

Written by Danny O. Sagun, PIA

DAGUPAN CITY, April 12 (PIA) – Nepeg ya aralen a maong no kasin sarag na bansa ya arapen so antokaman ya segsegang nilirad panangusar na nuklear.

Inimano nen Mayor Hernani Braganza na syudad na Alaminos ya mayaman tan abanten maong ed teknolohya so Japan balet ta siansian nanairapan ed pangontrol na isesengaw na radioactive ed adesyang ya planta nuklear tod Fukushima. “No sikaran adelantado ed panangusar na nuklear et siansia niran manpoproblema, sikatayo ni kasi?”

Intepet to met ed sakey a press conference nen Lunes dimad Tourism Welcome Center ed barangay Lucap ed saman a syudad no kasin say Filipinas so walaay nagnap ya kuarta o kagawaan pian abeten so antokaman ya probleman nagawad arapen ya singa sinagmak na Japan. “Akaparaan tayo kasi ya onabet ed ontan iran problema?”

Sakey nin bengatla ya nepeg a imanoen na saray mangipoproponi so pangipasabi na malaknaban ya impormasyon parad totoo pian amta ra so manepeg dan desisyon no bilang ta nipaarap ed sikara so isyu. “Kaukolan konsultaen tayo ra,” indanet to.

Inturo ton say pangipaalagey labat na bilding o antokaman a proyekto et kaukolan toy permit o ECC (environment compliance certificate) tan abobon na apektadon karaklan, manepeg labat sirin ya aralen a maong no kasin nakaukolan so pangusar na nuklear diad bansa.

Inamin ton aliwan magastos tan sankainotan so nuclear power no ikomparad arum a panlalapuay kuryente singa dagem, danum, agew tan krudo kanian sa Japan, Amerika tan arum niran mayayaman a bansad sagur so walaan na pigapigaran planta.

Balet ta say agawan desyang ed Japan nen agano ni ya intarok na yegyeg tan tsunami so mangitulak ed saray Filipino ya mannonot a maong no kasin abuloyan so panangusar na nuklear ed bansa.

Nanonotan ya say sangguniang panlalawigan so angipasay resolusyon ya kekerewen ed gobierno so panaral no sarag to diad Pangasinan so pangipasenan na planta. Si datin Kongresista Marcos Cojuangco so mangitutulak ed pangilukas la na apatundan Bataan Nuclear Power Plant tan pangiletneg na duaran planta ed luyag.

Kinontra balet na pigaran grupo so ontan iran plano. (ANL/DOS-PIA 1 Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s