Lalon pabiskegey kurang parad pankaabigay bibii tan ugugaw – Pangasinan NGO

Written by Danny O.Sagun, PIA; March 17, 2011

DAGUPAN CITY, March 17 (PIA) – Kulang ni so pikakabat na karaklan, parehon lalaki tan bibii, nipaakar ed saray totontonen tan ley pian iyalibansa so kanepegan na saray bibii tan ugugaw, unong ed sakey a woman civic leader diad sayan syudad.

Inkuanen Lina M. Tan, executive director na Liwawa ed Asinan Foundation, ya abeba ni so sukat na pikakabat na saray totoo kanian kaukolan ni so tuloy-tuloy ya pambangat ed sikara. Nepeg ya naamtaan na lalaki ya kaukolan dan aroen so kapareha ra aliwan pidenegan ira ed marawal ya paraan, indanet to.

Naimano nen Tan, datin OIC-councilor ed sayan syudad, ya medyo atagey so kaso na marawal ya insidente ed abung. Balet nanermenan to ya maganon onkepa so pasnok na bibii ed asawa ra no akablit la ra. “Nakablit da ra labat naandi met la,” inkuanto ed KBP Forum nen Huebes diad Philippine Information Agency.

Unong ed statistics na Department of Social Welfare and Development, onliligadad 31 porsiento na insidente na karawalan et nasasaglawi iray bibii tan ugugaw, inkuanto. Inyarum ton kaokolan ni so lalon sagpot na saray ahensyay gobierno ya asikasoen so problema diad pitutulong na saray walad pribadon sektor.

Kinerew met nen Tan ed saray ahensyan nasasaglawi singa say DSWD ya asikasoen so ombabaleg a problema na sarayn palaboy-laboy a ugugaw ed karsada. “Walaray sightings natan na streetchildren ed Calasiao tan Urdaneta, andi bale lay Dagupan ta given la,” inkuanto.

Nipaakar ed reproductive health bill ya itutulak ed Kongreso, inkuanto ya mas marakep no ekalen laramay kontrobersyal ya probisyon singa say panangusar na kontraseptibo pian nipasa lan tampol ya ley. Inimano to ya walaray marakep iran karga na bill parad pankaabigan na agig-laman na bibii tan ugugaw.

Seselebraan na interon bansa so Women’s Month ed sayay bulan na Marso. Getma balet na gobyerno ya tuloy-tuloy iray aktibidad pian nipasesep ed karaklan so importanten betang na saray bibii tan iyalibansa so tatawagey gender equality. Naimano ya medyo naootit so bansa ed sayan aspekto no ikomparad Sweden, Iceland tan Denmark. (DOS-PIA 1 Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s