Walay kasumpalan kasi suporta ed si Grechen?

Written by Gin Quesada

Agko anta no onsambot met ni yan article ko ed pakasuporta ed si Gretchen ya kandidata ray mairap a ogogaw. Sano Enero 5 lay last canvassing. Ayan article ko katoy mikaduan parti to may inmuna ya say title to et ‘Gretchen is for Children’.

Say tetepeten kod sarilik, tan tepet kod sikayon makabasa ed saya: Wala met kasi pag aasa to yay ilalaban nen Gretchen ya idea ya pangkanawnawaan no ogogaw ya maiirap ya sports-minded, no man ilalalu labat na suporta ray NGO tan DECs community ed baley tayo?

Si Gretchen so abitla na Pozorrubio Town Fiesta Executive Committee ya kandidata na NGO, DECs. Singa anggapoy kasumpalan to tan ya supporta, so naisip kon tampol, basi ed nanaimatunan ko ran nagagawa ed ambabangil ya grupo ray asosasyon ed sakey lugar. Kaiba layay kawalaan kon lugar diad Saudi. Magsiguyor na ikol to. Iguyor da nin palegsag ingen so kaiba ran onaasenso. Katotay crab-mentality ya kuan.

Maong komon no singa grupo ray bar-Baranggay ya abitlan mansuporta ed sakey ya kandidata, ta say ateng to et empleyadad munisipyo. Sipor lan organisado so Baranggay ta parte na LGU. No inbagay Mayor ya, “Oy sika Bgy Bobonan, betang mo yan karakul na ticket tan sobre ya ilako. Laen yoy Andrew tan aray balikbayan ditan ya sinmabi la. Sika Kapitan na Palacpalac, itayak yo rayan ticket, no agyo nalako, sikayo lay manaliw. Sikayo ran opisyales na Cablong, lakoan yo ran amin ya empleyaday Magic Mall, University of Luzon, tan aray studiantin naynay lay istambay da. Usar yo labat so ngaran ko” Anggapo la, atawtaw lay Gretchen ed satan ya galaw, ta walay maksil ya boses ya manmando ed aray Baranggay/LGU group ya siguradon naobligan ontombok ed ibabagay Mayor.

Say NGO-DECs group met ey kasi? Anto met so attitude da? Siguro say kukuay Tennis Club,” Makauley to met ta, no badminton player met si Gretchen, di sikaray onkayod”. Say kuay Senior Citizen club, ‘Agyo kami la iyiibadtan ta mamasiken, akukulaw kami la”. Say kuay DECs opisyals tan Teachers Club, “Ay, kapayodtan ay ya Badminton Team ay, nitan ya agkoni asumpal imay huhulugan kon isulong ko no DECS Night ay. Manaliw ak ni sapatos ko,” Say kuay CWL, KC, Jaycees, Rotary: “Anggapolay akera ed say inpanbayar mi dues mi. Nasusumpal langolay taon, panagbabayar langola. Insan dakel so indodonate mid para Christmas na indigents. Kato lamay contribution mid ogogaw”. Amay OFW met ey, tan Balikbayan ey, antoy ilaluan yon ibaga ra? Anggapoy ibagara ta, agyo ra narumog ta naynay lay pasiar da no ag ira onaamot. Tua kasi rayan impression ko? Ya anggapoy civic-consciousness na aray NGO-DECS no financial support lay naka ukulan. Diad arum ya lugar lagi tua siguro. Pero agak manisia ya ontan iray Kabaleyan ko. Say pankuanan ko la: no ontawag na parada si Mayor wadtan iran amin; no nakaukulay meeting, agira naandi; ambangil so pakanengnengan na prueba ya nababasa ed Pozorrubio Online, no panonton mantutulongan so Pozorrubians. Say Grand Reunions ira, ebidensiay self-help ya aga ontan ton ontutuong so LGU. Arayan voluntarism, diad pananisiak, kato ray sakey ya maka maintain na pagiging First Class town tayo.

Maksel ni pananisiak ya mamaong ni walna ray kabaleyan ko nen say arum ya komunidad. Katon say iilaluan kon ibagay Tennis Club: suportaan tayoy Gretchen ta ampano diad ontombok ya fiesta et manlapod sikatayoy kandidata ey? Di mabulbulon so linaway Badminton Team ya ontolong ta tinulongan tayo ra. Say kuay Senior Citizen: Sikayo ran ogogaw, abaloan yo anggapolay kuartak ta masiken ak la. Walay pension ko amo, tan papawitan to ak ni may anako ed California. Maypa ta itdan ko met si Gretchen, ta no ontayak iyay advocacy to et, agla pigan maging scholar met na Badminton Team odino Tennis Club so apok ey? Say kuay, Rotary Club, KC, Jaycees: Sikatayo, anggapo lay ire report tayo ed National Chapter tayo, ya dakel so ginagawa tayon charitable works, akin ta no suportaan tayoy Gretchen ta lalu la ta agto met aleen so kuarton iter tayo, Say minabang aray anak tayon makapan scholar anggad college. Aliwan samay regalod ogogaw no Christmas ya diad Decembre labat lay pinanabang da. Ayaay say advocacy nen Gretchen na train iray players na Pozorrubio tan ipasuot day pakaisempet na trophy, na makasiguro ran maging scholar ed college. Singa aliling toy naiibaan day sarili dan onnaligwas ed bilay da diad kaunuray panaon. Pero nakaukulan day kagawaan natan tapiano makapilaban met iran champion ya naynay. “. Say kuay DECS: “Sika tayo so man onaan ya ontolong ed ilalaban nen Gretchen, it is about the children, sports, education, scholarship that we are championing and representing! Let us help her. In a sense, her Team is doing part of our work!”

But beyond the idea of helping promote this advocacy of Gretchen group, is an idea I would like the NGOs to think about now and in succeeding fiestas or other ventures. Kung magkokontest lang ang Baranggays group at NGO group, sa ngayon, malamang matalo ang NGO group. Sa aking pakiramdam our private sector, which is lead and represented by the NGOs are not yet strong enough. But I strongly believe, they have a potential strength. The administration should help more in developing the private sector (but at the same time help in maintaining their independence). Malakas silang katulungan ng LGU in community building. Although, obviously, the administration had been helping them.

Financially helping the advocacy of Gretchen (without her relying on her parents and relatives very much) is a test of the strength of the NGOs. Where is the strength? In unity, there is strength.

I would like my Kababayan to know, that our performance and activities as a community is being watched around the world now. It can be seen from the hits our website, Pozorrubio Online, is getting and the guests online showing. Yesterday, after publishing news about Barbie, the simultaneous guests online went up to 1300. On ordinary days, guests online range from 80-200. Sometimes vacillating up to 400, 700. With the use of Facebook, our web traffic increases. Ikinakalat ko sa Facebook at Twitter ang mga balita sa Pozorrubio Online. With the fiesta looming, these people watching us are up to knowing what is the result of the fiesta competition, and what follows thereafter.

They would see that if Gretchen failed, mahina pang makaarok ang Pozorrubians sa mga abstract ideas, at mahina pa ang unity ng mga NGO. All they want is simply enjoyment and being just spectators. Hirap pang bumunot sa bulsa.
Comments

Advertisements

2 thoughts on “Walay kasumpalan kasi suporta ed si Grechen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s