Pangasinan News: Mangidadauloy PIA indalatdat toray panlaban kontrad climate change

Written by Danny O. Sagun

Dagupan City (4 Oktubre) — Naarawian so desyang ya tarok na angkabaleg iran delap no mantutulogan so balang sakey, indanet na mangidadauloy Philippine Information Agency.

Impamoria nen Director-General Jose A. Fabia ed agawan Global Agenda 2010 climate change forum diad People’s Astrodome ed sayan syudad nen Sabado so kaimportantian na panagparaan tan ipaliis ed desyang. Kinerew tod saray lokal ya opisyales ya agda abuloyan so pampaalagey na abung ed abeba tan midedelap iran pasen. Ontan met, saray mangaasikasoy San Roque dam so nepeg kuanto ya alerto tan monitoren dan maong so kipapasen na panaon tan say level na danum pian nadetermina no kaukolan lay kalkalnan panbawas na danum pian ag nabigla ray katooan.

Kinerew to met ed mga 4,000 ya dinmagup ed agawan forum ya gawaen day betang da salanti ag panbantak na basura lautlad plastic ed beach tan ilog tan say pantanem day kiew pian naarawian iray flashfloods.

Panaon met la, kuanto ni, ya say bansa so manpaalagey na saray pasilidad ed kuryente ya ag manderal ed kaliberliber tan ontan met aliwan magastos singa saray planta ya paandaren na dagem, agew tan petang na dalin (geothermal).

Aliwan singa coal-fired power plant, saratan a planta so agla mankaukolay baleg a kuarta pian onandar ta libre met lanti so dagem, agew tan sengaw na dalin, inkuanto. “Di akamenos lay gobierno, naarawian ni graft and corruption,” inyarum to.

Indanet to met ya say kayamanan so pantatawiran, aliwan para peles labat ya kailalakan. Mantanem na kakiewan tan arawiay pakaderal na kaliberliber so paraan pian napreserba iratan ya kayamanan, kuanto.

Saray angkabaleg a desyang ya singa inawit nen Ondoy tan Pepeng so nayarin onsabi balet ta naparaisetay epekto ra no gawaey balang sakey so nabebetangan to, indanet nen Fabia, sakey a abogado tan nanserbin mayor na baley na Binmaley nen 1992 anggad 1995. (PIA Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s