Panangisumpa daray balon opisiales na UPSP

by Gin.Quesada, membro na Ulupan ed Yahoo

No Nobiembri 13, Biernes, ed Agew na Pangasinan, alas 9 na kabuasan, diad San Carlos City gym ed plaza, nagawa so panangisumpa daray balon opisiales na UPSP (Ulupan na Pansiansiay Salitan Pangasinan) ed panamegley na Konseho na Siudad na San Carlos, say pangolo na siudad tan si Dr. Marcelo Casillan. Walay misa na alas 7 na kabuasan tan panangitagey na bandira na alas 8 na kabuasan.
Kekerewen so pan-atindi da ray balon opisiales na UPSP, say balon manbebenben na Balon Silew, saray miembro na UPSP, tan saray miembro na sayan ulupan ed yahoo.

Presidente- Mel Jovellanos
Onkumaduan presidente- Erwin S. Fernandez
Sekritaria- Elnora Dudang
Tresurera- Jesamyne Diokno
Tagapakabat (Papaway)- Sonny Villafania
Tagapakabat( paloob)- Mel Orpilla
Bisnis Manedyer- Marino Repalda
Tagakwenta- Larry Millanes
Opapetan: Dr.Rod Javier
Catalina felicitas
Dir Jaime Lucas
Dr. Linda Andaya Grubb
Vice Mayor Orlando Bartolome

Pangolon manangikurang: Erwin S. Fernandez
Katolong ya manangikurang: Jesamyne Diokno (balita), Santiago Villafania
(anlong), Sergio Bumadilla (antikey ya tongtong), Melchor Orpilla (kopia)

Saray sumusulat: Elnora Dudang, Catalina Felicitas, Napoleon Resultay, Melanio Malicdem tan arom ni ra

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s