Baley kon Pozorrubio Onpawil ak la

SEC-EOA-1-HQ-WithGSQ-BaleyKonPozorrubio-275x236-exp(click here to view enlarged view)

Baley kon Pozorrubio, perdona mo ak
Ta ataynanan ta Ka sengeg ed irap
Nantrabaho ak ya abayag ed Saudi Arabia
Pian marakep so suporta ed familia tan Sika.

Aan-anusan dia so petang na Kadisiertuan
Tapiano saray ilalak mi sikaray napansumpal
Napaapiger met so abong ya tinaon lan nadedelap
Tan unalagey so negosyon panbilaya’d kaunuran.

Apagustuan so kerew na enaron anak tan esposa
Tan kerew na pinablin ateng tan ag agi ra
Pati ilalu na kakaabay, kakanayon tan kakaaro
Tan say kaukulan ed pan uley na iyaligwas Mo.

Aratan ya inter ko ed sikaran suporta
Kabaliksan to tay panangarok ed Sika
Tutuan daiset iraratan ya naiter ko
Baleg lamlamang ta dakel kamin OFW.

Melag ya tua so naiter na sakey
No amin a tuo man iter puersay onbiskeg
Katon, no nen saman, Sika et makapoy
Natan, sakey Ka la’d saray mabiskeg ya baley.

Natan mansampot lay panaon kod kadisiertuan
Baleg so pisasalamat kod bansan nantrabuan
Say liket na manpabaleg na ilalak ya ag agamuran
Saray apon nasabian sikaray piay-ay-ayaman.

Say pigay taon ya arawi ak ed pinablin esposa
Tan arawi’d an-anak nen onbabaleg, man aaral ira
Ag aka ay-ay-ayam tan aka in-inuman iray barkada
Panaon andukey man, say sampot asabin sinya.

Natan ta apansumpal ed aral tan di-pamilya la ray ilalak
Naiyatagey met lay pundasyon na abong ya nadedelap
Wala met lay naipalagey ya melag a negosyon panbilayan
Labay kon itonda lay trabahok diad ampetang ya kadisiertoan.

Pozorrubio’n naiyanakan, Baley kon ataynanan
Agka maermen ta Sika la natay panpirmian
Say piga-pigay taon ya agak mabetbet ditan
Personal ya pansirbik ed Sika natan so pamawian.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s