Baley Kon Pozorrubio Onpawil Ak La

Baley Kon Pozorrubio Onpawil Ak La

by Gin. S. Quesada on Father’s Day, 2007


Baley kon Pozorrubio, perdona mo ak
Ta ataynanan ta ka sengeg ed irap
Nantrabaho ak ya abayag ed Saudi Arabia
Pian marakep so suporta ed familia tan sika.

Aan-anusan dia so petang na kadisiertuan
Tapiano saray ilalac mi ra napansumpal
Napaapiger met so abong ya nadedelap
Makagaway negosyon bilay ed kaunuran.

Apagustuan so kerew na pinablik ya esposa
Untan met ed kerew na nanlapuan ya famila
Kakaabay, kakanayon, kakaaro tan asosasyon
Tan aray nepeg ya buwis ed administrayon.

Aratan ya inter ko ed sikaran suporta
Kabaliksan to tan na panangarok ed sika
Tutuan daiset iraratan ya naiter ko
Dakel kami balet ya ontay kipapasen to.

Melag ya tua so naiter na sakey
No dakel ira balet puersay mabiskeg
Katon, no nen saman, sika et makapoy
Natan, sakey ka la’d saray mabiskeg ya baley.

Natan mansampot lay panaon kod kadisiertuan
Baleg so pisasalamat kod sayan nanlapuan
Say liket na manpabaleg na ilalac ya ag agamuran
Sikato natan so natawayan ed apo ran nasabian.

Say pigay taon ya arawi ak ed pinablin esposa
Tan arawi’d an-anak nen onbabaleg, man-aaral ira
Ag aka ay-ayam tan aka in-inuman iray barkada
Panaon andukey man, say sampot asabin sinsya.

Pozorrubion naiyanakan, baley kon ataynanan
Agka maermen ta sika la natay panmirmian
Say piga-pigay taon ya agak mabetbet ditan
Personal ya pansirbik ed sika natan so pamawian.

Gin.S.Quesada is a re-integrating OFW.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s